تبلیغات
زبان انگلیسی در گناباد

زبان انگلیسی در گناباد

 • خوش آمدید
قرعه کشی بزرگ مرکز فروش

بانام ویاد خدا
با سلام خدمت تمامی دوستداران زبان انگلیسی در داخل شهرستان گناباد و خارج ازشهرستان گناباد،همین طور که می دانید یکی اززبانهای مهمی که امروزه کاربرد های فراوانی دارد زبان انگلیسی میباشد.وحال سعی ما برآن است تا بتوانیم بابالا بردن دامنه ی لغات ودرکنارآن خواندن متن های کوچک این زبان را تقویت کنیم ،البته در ضمن سعی شده تا تحقیقاتی نیز به زبان انگلیسی درکنار آن ارائه شود.
راه ارتباطی شما باما:englishingonabad@gmail.com
انجمن زبان پژوهان گناباد.

نمونه سوالات المپیاد دوم راهنمایی

نمونه سوالات دوم راهنمایی

 1. Reza is ……………..

 2. a fat boy
  boy fat
  fat boys
  fat boy

 3. She ……………… a letter at 7 yesterday.

 4. writes     
  writing
  wrote
  write

 5. Ali will ………………… football tomorrow.

 6. plays
  played
  playing
  play

 7. They ………………. in the restaurant.

 8. usually eat
  eat usually
  usually eats
  eats usually

 9. We can ……………….. our lessons.

 10. studied
  study
  studying
  studies

 11. He ………………… working at this time yesterday.

 12. weren't
  didn't     
  wasn't
  doesn't

 13. Did they …………………. before 5?

 14. arrived
  arrive
  arriving
  arrives

 15. A fast speaker speaks …………………

 16. slow
  bad
  easy
  fast


ادامه مطلب نمونه سوالات المپیاد دوم راهنمایی