تبلیغات
زبان انگلیسی در گناباد

زبان انگلیسی در گناباد

  • خوش آمدید
قرعه کشی بزرگ مرکز فروش

بانام ویاد خدا
با سلام خدمت تمامی دوستداران زبان انگلیسی در داخل شهرستان گناباد و خارج ازشهرستان گناباد،همین طور که می دانید یکی اززبانهای مهمی که امروزه کاربرد های فراوانی دارد زبان انگلیسی میباشد.وحال سعی ما برآن است تا بتوانیم بابالا بردن دامنه ی لغات ودرکنارآن خواندن متن های کوچک این زبان را تقویت کنیم ،البته در ضمن سعی شده تا تحقیقاتی نیز به زبان انگلیسی درکنار آن ارائه شود.
راه ارتباطی شما باما:englishingonabad@gmail.com
انجمن زبان پژوهان گناباد.

صفات انگلیسی(Adjectives)

Comparative & Superlative Adjectives 

  Formation

       Form

       Adjective        Comparative        Superlative
         One syllable :         long        longer than        the longest
         (add -er)         nice        nicer than        the nicest
        hot        hotter than        the hottest
 
         Two or more syllables :        famous        more famous than        the most famous
         (add more or less before 
          the adjective)
       interesting        less interesting than        the least interesting
       practical        more practical than        the most practical
 
         Two syllables ending in -y:        funny        funnier than        the funniest
         (the 'y' becomes ' i ' before -er)        easy        easier than        the easiest
      happy        happier than        the happiest
 
          Irregular Adjectives :        good        better than        the best
       bad        worse than        the worst
       much/many        more than        the most
       little        less than        the least
       far        farther/further than        the farthest/furthest
 

   
N.B.

            Adjectives ending with a vowel and a consonant double the consonant
for example :  big - bigger- the biggest, 
   except when the consonant is    'w'  or  'y
 for example :   new - newer - the newest.

           
Use
            Comparative adjectives are used to compare two things or people to each other.
            Superlative adjectives are used to compare one member of a group to the whole group.

            Ex :  The Amazon river is longer than the Mississippi.
                    The Nile is the longest river in the world.

ادامه مطلب صفات انگلیسی(Adjectives)