تبلیغات
زبان انگلیسی در گناباد

زبان انگلیسی در گناباد

  • خوش آمدید
قرعه کشی بزرگ مرکز فروش

بانام ویاد خدا
با سلام خدمت تمامی دوستداران زبان انگلیسی در داخل شهرستان گناباد و خارج ازشهرستان گناباد،همین طور که می دانید یکی اززبانهای مهمی که امروزه کاربرد های فراوانی دارد زبان انگلیسی میباشد.وحال سعی ما برآن است تا بتوانیم بابالا بردن دامنه ی لغات ودرکنارآن خواندن متن های کوچک این زبان را تقویت کنیم ،البته در ضمن سعی شده تا تحقیقاتی نیز به زبان انگلیسی درکنار آن ارائه شود.
راه ارتباطی شما باما:englishingonabad@gmail.com
انجمن زبان پژوهان گناباد.

about Iran

LOCATION & GEOGRAPHY:Iran is located in South West Asia. It is bound by Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan and the Caspian Sea to the north, Afghanistan and Pakistan to the east, Iraq to the west, Turkey to the northwest, the Gulf of Oman, the Persian Gulf and the Arabian Sea to the south. The country consists of four geographical regions.  The central interior plateau which is a barren series of closed basins completely surrounded by mountains. The plateau is partly covered by salt swamps or kavirs and plains or dashts.  The Zagros Mountains, which include the fertile northwestern regions of Azerbaijan and the southern coastal plain of Turkmenistan  The Elburz and Talish Mountains and the Caspian Lowlands.The eastern mountains along the Pakistani and Afghan borders, which are barren ranges with fertile valleys. The principal river is the Karun and the largest body of water is Lake Urmia (formerly Lake Rezaiyeh). Major Cities (pop. est.); Tehran 6,475,500, Mashhad 1,759,200, Esfahan 1,127,000, Tabriz 1,089,000, Shiraz 965,100 (1991). Land Use; forested 7%, pastures 27%, agricultural-cultivated 11%, other 55%.
please revert to Read more

people in iran:The principal ethnic groups are of Aryan origin and include the Persian or Farsi who account for 46% of the population while the Azerbaijani account for 17% and the Kurds for 9% of the population. Other ethnic minorities include Arabs, Armenians, Assyrians and Jews
LANGUAGES: The official language is Persian or Farsi which is spoken by 54% of the population. Other minority languages include Kurdish, Luri, Baluchi, Turkmen, Azerbaijani, Armenian, Assyrian and Arabic.

ادامه مطلب about Iran